search results for ลดความอ้วน

เลือกถั่วเ ป็นอาหารทา นเล่น


แทนที่จะทานอาหารจำพวกแป้ง หรือของหวาน น้ำตาลสูง ลอง

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

พริกเพิ่มร ะบบเผาผลาญ


มีงานวิจัยว่า พริกหรืออาหารรสจัดสามารถเพิ่มระบบเผา

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

กินอาหารเช ้าให้เสร็จ ก่อน 9 โมง


อาหารเช้าเราต้องกินก่อนเก้าโมงเช้าอยู่แล้ว ถ้าจะเป

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

ควบคุมปริม าณอาหารที่ กิน


โดยตักอาหารใส่จานใบเล็กลง เพิ่มปริมาณผักในจานอาหาร

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

อย่าอดมื้อ ใดมื้อหนึ่ ง


เชื่อว่าคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าควรรับประทานอะ

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

ควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน


น้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่ง หากดื่มน้ำน้อยไป

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

เพิ่มปริมา ณผักให้มาก ขึ้น


โดยตักอาหารใส่จานใบเล็กลง เพิ่มปริมาณผักในจานอาหาร

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

เติมเครื่อ งเทศรสเผ็ด


มีงานวิจัยว่า พริกหรืออาหารรสจัดสามารถเพิ่มระบบเผา

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend