SQL/DB Error -- [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
Pligg Beta 8 - เพิ่มการบริโภคโปรตีนจากถั่ว

เพิ่มการบร ิโภคโปรตีน จากถั่ว


การบริโภคไขมันให้น้อยลง ในร่างกายของเรานั้นมีความต้องการไขมันต่อวันเพียงปริมาณน้อยนิดเท่านั้น เราจึงควรลดปริมาณการบริโภคไขมันให้น้อยลง การเพิ่มการรับประทานโปรตีนจากถั่ว ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากเนื้อสัตว์ในปัจจุบันนี้ มีกรรมวิธีในการผลิตที่เร่งรีบมากเกินไป

discuss | trackback | tags: ลดความอ้วน capsiplex all | category: pligg | Add this link to... | tell a friend

comments


log in to comment or register here.

who voted for this story